DỊCH VỤ XỬ LÝ SMART PLS

Vì sao xử lý bằng PLS-SEM trên Smart PLS

Trong nghiên cứu, phân tích định lượng ngoài phần mềm AMOS thì phần mềm Smart PLS cũng là một trong những công cụ hàng đầu cho việc tiếp cận phương pháp PLS trong việc ước lượng mô hình SEM (PLS-SEM).

Nghiên cứu sử dụng Smart PLS khi gặp vấn đề về số lượng mẫu, dữ liệu không cần bắt buộc ở dạng phân phối nào.

Cũng giống như CB-SEM (xử lý trên phần mềm AMOS), Smart PLS có thể xử lý được mô hình phức tạp với nhiều mối quan hệ. Ngoài ra trong phân tích PLS-SEM có thể phân tích được vai trò của biến trung gian và biến điều tiết.

Các bước phân tích trên Smart PLS

  • Kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha)
  • Phân tích nhân tố khám phá (EFA): EFA 1 lần cho tất các các khái niệm, dùng phép quay Promax với Method : Principal Axis factoring
  • Đánh giá mô hình đo lường:  đánh giá độ tin cậy của thang đó được thực hiện thông qua thuật toán PLS (PLS Algorithms) trong SMARTPLS, bao gồm 3 giá trị: độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.
  •  Dò tìm đa cộng tuyến: Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor-VIF) khi VIF vượt quá 5, đó là dấu hiệu đa cộng tuyến.
  • Đánh giá mô hình cấu trúc (PLS-SEM): R-square value; Hệ số Path Coefficient (trọng số tác động) của mô hình cấu trúc PLS;  Giá trị T-value: Nếu giá trị T-value > 1,96 thì kiểm định có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
  • Kiểm định ước lượng Bootstrap.

Ngoài ra, khi thực hiện test động trên PLS – SEM, ta có thể test được tác động direct effect (tác động trực tiếp) và indirect effect (tác động gián tiếp) của biến mediator variable

PLS – SEM cũng có thể test được biến biến điều tiết (Moderator variable)

NHẬN LÀM GẤP GIAO BÀI TRONG VÒNG 24 TIẾNG (GIÁ THƯƠNG LƯỢNG)
Các bạn liên hệ nhóm để được tư vấn chi tiết hơn

Hotline &Zalo: 0901.623.888
Email: dichvuluanvan.spss@gmail.com

Phân tích PLS-SEM

Các bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ xử lý Smart PLS có thể tham khảo các bảng giá bên dưới