BIẾN NỘI SINH VÀ BIẾN NGOẠI SINH TRONG SMART PLS

Biến nội sinh và biến ngoại sinh

“Ngoại sinh – Là các biến có ảnh hưởng đến các biến nội sinh”

Biến nội sinh là gì?

Biến nội sinh (Endogenous variable)

Biến nội sinh là biến phụ thuộc vào các biến số khác trong cùng một phương trình. Vì vậy, biến nội sinh còn gọi là biến phụ thuộc (Dependent variable – DV)

Biến ngoại sinh là gì?

Biến ngoại sinh (Exogenous variable)

Biến ngoại sinh là biến không phụ thuộc vào các biến số trong cùng một phương trình. Vì vậy, biến ngoại sinh còn gọi là biến độc lập (Independent variables – Ivs)

Phân tích hồi qui là phân tích mối liên hệ phụ thuộc giữa một biến gọi là biến phụ thuộc (biến được giải thích, biến nội sinh) phụ thuộc vào một hoặc một số biến khác gọi là (các) biến giải thích (biến độc lập, biến ngoại sinh, biến hồi qui).

 Các biến ngoại sinh được sử dụng như là đầu vào của mô hình và biến nội sinh được xem xét như các chỉ số đầu ra của mô hình.

Vì thế việc xem xét cẩn trọng các lý thuyết về mô hình chúng ta định xử lý là rất quan trọng, nó giúp xác định rõ bản chất của các biến, các mối quan hệ, biến nào là biến công cụ, biến nào là kiểm soát, biến nào là ngoại sinh, biến nào là nội sinh từ đó sẽ giúp nhà nghiên cứu xử lý mô hình một cách tin cậy nhất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*