CHIA SẺ TRI THỨC VÀ HÀNH VI LÀM VIỆC ĐỔI MỚI CỦA NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG

Knowledge sharing and innovative work behaviour
in the aviation industry

Mô hình nghiên cứu

Hình: Mô hình nghiên cứu hành vi làm việc đổi mới của nhân viên trong ngành hàng không

Nguồn: Đoàn Bảo Sơn (2021)

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

Đoàn Bảo Sơn (2021) đã xây dựng mô hình về mối quan hệ giữa chia sẻ tri thức (tri thức ẩn và tri thức hiện) và hành vi làm việc đổi mới (IWB) của nhân viên trong ngành hàng không với vai trò thúc đẩy của niềm tin (TRU), hệ thống phần thưởng của tổ chức (REW), sự hỗ trợ của quản lý (MAS). Tác giả sử dụng phần mềm thống kê SPSS 22 và AMOS 24. Đầu tiên, mô hình đo lường được thiết lập bằng phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm định tính giá trị hội tụ và tính giá trị phân biệt. Tiếp theo, tác giả phân tích đường dẫn và ước lượng các hệ số tương quan đường dẫn bằng mô hình SEM.

Kết quả phân tích SEM cho thấy tất cả các giả thuyết trong mô hình đề xuất đều được chấp nhận. Chia sẻ tri thức ẩn (TKNO) có tác động mạnh đến hành vi đổi với của nhân viên (IWB) hơn so với chia sẻ tri thức hiện. Bên cạnh đó, niềm tin là nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến của hành vi chia sẻ tri thức ẩn và tri thức hiện.

Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng các nhà quản lý của các công ty hàng không cần phải quan tâm đến các thực hành chia sẻ tri thức và xem nó như một công cụ quan trọng để đạt được kết quả đổi mới.

Nguồn trích dẫn: Đoàn Bảo Sơn (2021). Chia sẻ tri thức và hành vi làm việc đổi mới của nhân viên trong ngành hàng không. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.  17(3), 36-49.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*