Quy tắc áp dụng trong lựa chọn sử dụng PLS_SEM và CB_SEM

Theo Hair và cộng sự (2017) thì ưu điểm nổi bật nhất của PLS-SEM là phân tích hệ thống phương trình cấu trúc trong điều kiện cỡ mẫu nhỏ, dữ liệu không phân phối chuẩn và đo lường mô hình nguyên nhân.

PLS-SEM cho phép vượt qua hạn chế về số quan sát, đồng ước lượng tuyến tính một cách chính xác các biến nghiên cứu và xem xét các biến này như là một thay thế hoàn hảo cho các biến quan sát

Bảng: Quy tắc áp dụng trong lựa chọn sử dụng PLS_SEM và CB_SEM

Sử dụng PLS_SEM khi Sử dụng CB_SEM khi
Mục tiêu là dự báo cấu trúc (khái niệm) quan trọng hoặc xác định đâu là cấu trúc điều khiển chính Mục tiêu là kiểm tra lý thuyết, xác nhận lý thuyết hoặc so sánh các lý thuyết thay thế
Cấu trúc được đo lường bằng thang đo nguyên nhân trong mô hình cấu trúc. Chú ý rằng các thang đo dạng nguyên nhân cũng có thể được sử dụng trong CB_SEM nhưng làm như vậy đòi hỏi phải sữa đổi chúng Các thuật ngữ lỗi được yêu cầu bổ sung như hiệp phương sai
Mô hình cấu trúc phức tạp (nhiều cấu trúc và nhiều biến quan sát) Mô hình cấu trúc có các mối quan hệ không đệ quy
Kích thước mẫu là nhỏ và/hoặc dữ liệu có phân phối không bình thường Nghiên cứu đòi hỏi tiêu chí phù hợp với dữ liệu toàn cầu (a global goodness – of – fit criterion)
Kế hoạch là sử dụng điểm số của các biến tiềm ẩn trong các phân tích tiếp theo  

(Nguồn: Hair và cộng sự, 2016)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*