QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MÔ HÌNH BẰNG SMART PLS

Phân tích Smart PLS
 1. Đánh giá mô hình đo lường (Reflective – mô hình kết quả)
  1. 1. Đánh giá độ tin cậy nhất quán nội tại (Cronbach, CR)
  1. 2. Giá trị hội tụ (AVE, outer loading)
  1. 3. Giá trị phân biệt (HTMT, Tiêu chuẩn Fornell-Larcker)
 2. Đánh giá mô hình đo lường (Formative – mô hình  nguyên nhân)
  1. 1. Đánh giá giá trị hội tụ của mô hình đo lường nguyên nhân
  1. 2. Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân về đa cộng tuyến
  1. 3. Đánh giá ý nghĩa và sự liên quan của các biến quan sát nguyên nhân
 3. Đánh giá mô hình cấu trúc
  1. 1. Đánh giá các vấn đề về cộng tuyến của mô hình cấu trúc
  1. 2. Đánh giá mức ý nghĩa và sự liên quan của các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc
  1. 3. Đánh giá mức độ R2
  1. 4. Đánh giá giá hệ số tác động f2
  1. 5. Đánh giá sự liên quan dự báo Q2 (nếu mục tiêu nghiên cứu của bạn là dự báo)
  1. 6. Đánh giá hệ số tác động q2 (Có thể bỏ qua phần này)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*