SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUY

Tương quan - hồi quy
So sánh tương quan - hồi quy

1.Phân tích tương quan

Sự tương quan (Correlation) là một kỹ thuật thống kê được sử dụng cho ước lượng mối quan hệ hoặc sự thay đổi giữa 2 biến số với nhau. Hệ số tương quan có thể là dương hoặc âm, phạm vi từ [-1,1]. Mặc dù phân tích tương quan có thể được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các biến, nhưng nó có những hạn chế chủ yếu.

  • Phân tích tương quan chỉ ước tính mối quan hệ một – một giữa các biến. Nó chỉ cho phép chúng ta ước tính mối quan hệ giữa một cặp biến tại một thời điểm
  • Phân tích tương quan chỉ cho chúng ta biết hai biến có mối quan hệ dương, âm hay không có mối quan hệ. Nó không ước tính tỷ lệ thay đổi mà hai biến có với nhau.

2. Phân tích hồi quy

Phân tích hồi quy mang lại nhiều lợi ích hơn phân tích tương quan khi chúng ta sử dụng nó để phân tích mối quan hệ giữa các biến. Nó không chỉ cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa các biến, mà còn có thể được sử dụng để dự đoán và giải thích.

Mặc dù hồi quy đơn có thể được sử dụng để ước tính tỷ lệ thay đổi và tỷ lệ phần trăm mà biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập, nhưng hạn chế chính của hồi quy đơn là chúng ta chỉ có một biến độc lập trong phân tích. Do hạn chế này, hồi quy đơn không hoàn toàn khác với phân tích tương quan chỉ ước tính mối quan hệ một đối một giữa các biến.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*